KOMBINATIONEN SOLVÄRME OCH BIOBRÄNSLE

2012-06-10 13:39

Kombinationen solvärme och biobränsle är ett intressant val såväl för villaägare som för innehavare av större fastigheter. Allt sedan solvärmen introducerades i slutet av 1970-talet har biobränsleanvändare varit en viktig målgrupp för solvärmeföretagen. Solvärmen hjälper på ett naturligt sätt till att öka systemverkningsgraden och bidra till ett bättre resursutnyttjande.

Under de senaste vintrarna har konkurrenskraften stärkts betydligt som en följd av el- och energiprisutvecklingen. Samtidigt minskas miljöbelastningen och systemkombinationen har stora klimatfördelar.

En villaägare som eldar med ved har i allmänhet redan en ackumulatortank och som är förhållandevis enkel att ansluta solvärme till. I de fall ingen solvärmeslinga (växlare) finns monterad i ackumulatortanken är det enkelt att placera en plattvärmeväxlare utanför ackumulatortanken och genom den växla in solvärmen till värmelagret. Det är viktigt att solfångararean dimensioneras för den ackumulatorvolym som är aktuell. Generellt brukar varje m² solfångare klara värma 75-125 liter ackumulatorvolym. Om andra förhållanden är aktuella är det viktigt att solvärmen dockas in på rätt sätt i ackumulatortanken. Ansluts solfångarna till en förhållandevis liten volym kan det uppstå övertemperaturproblem och om volymen är för stor (>150 liter per m² solfångare) uppstår en risk att solfångarna inte orkar värma upp värmelagret till önskad temperatur.

Solvärmens stora förtjänster i ett vedeldningssystem är att låglasteldningen minimeras. Under 4- 6 månader av året klarar solvärmen merparten av värmelasten. På så vis förbättras systemverkningsgraden avsevärt samtidigt som bekvämligheten ökar. Det blir ett bättre resursutnyttjande och lägre driftkostnader.

Under senare tid har energiförsörjningsfrågan stått i fokus och inte minst har vinterns höga el-priser diskuterats och oroat. För att råda bot på sårbarheten men även de instabila priserna är det viktigaste att energieffektivisera. Ett minskat energibehov under vinterhalvåret trubbar effekttopparna och minska trycket på systemet. Utöver detta behöver fler energibärare lyftas fram för att minska sårbarheten och öka konkurrensen. Solvärmen kan till exempel bidra med att spara biobränslen sommartid för att användas under vintern och på samma sätt kan solenergi spara vattenkraft som kan användas under effekttopparna.

Den biobränslebaserade kraftproduktionen ökade med 10 TWh under 2010 och vindkraften är uppe i 4 TWhs eltillförsel. Nu är det dags att satsa lika målmedvetet på solenergi. Med politiska planeringsmål skulle förutsättningarna för solenergin stärkas och förtydligas. Resultatet skulle kunna bli lika framgångsrikt som i Tyskland, där det år 2010 investerades mer i installerad effekt solel än vindkraft. Det sägs att 60 000-80 000 årsarbetstillfällen kan härledas till solbranschen i Tyskland!

EUs mål kring energieffektivisering driver fram en helt ny energiprestanda för byggnader. Lågenergihus, passivhus och även plusenergihus blir allt mer populära. Det här har en stor betydelse för såväl solelen som solvärmen. För att nå den energiprestanda som krävs i passivhus är solenergi nödvändig i en eller annan form. Solvärmen kommer till exempel i passivhus upp till en täckningsgrad på ca 40% av det årliga värme- och varmvattenbehovet. Ska plusenergihus förverkligas måste solenergin tillåtas att balanseras mot såväl elnät som värmenät. Tekniskt är detta inga problem, det krävs bara politiska beslut för att ett nettodebiteringssystem ska genomföras. Redan idag finns det ett flertal plusenergihus i Sverige och dessa baseras på att byggnadens energiprestanda optimeras och att lämpliga takytor förses med sopaneler och solfångare.

Nu gäller det för sol- och biobränslebranscherna att utveckla nya systemlösningar som anpassas för energieffektiva byggnader. För villabranschen kan en utveckling av små, vattenkylda pelletkaminer vara att vänta. Basen i värmesystemet bör som alltid vara en ackumulatortank. För den här typen av energiefffektiva behöver räcker det med små värmelager. Ackumulatorvolymen för energieffektiva småhus bör inte vara allt för stor (250-400 liter) och anpassas efter pelletkaminens effektavgivning och dess styrning. Till ackumulatortanken ansluts också 4-6 m² solfångare. Systemalternativet får ett lågt elberoende och driftkostnaden kan hållas mycket låg.

Sannolikt kan vi också vänta en utveckling av närvärmelösningar med sol och biobränsle för områden med tillräcklig byggnadstäthet och värmelast. Panncentraler för flis-, brikett-, eller pelletseldning med solvärme (gärna med taktäckningsfunktion) är intressanta för områden med servicebyggnader och/eller flerbostads. I vissa fall kan det vara idé att kombinera centrala pannanläggningar med individuella system, i andra fall kan det vara mer intressant att bygga konventionella närvärmeanläggningar med sol och pellets. Elberoendet minskas och sårbarheten vid stigande elpriser undanröjs på ett effektivt sätt. På det här området finns redan stora erfarenheter där till exempel EKSTA Bostads AB i Kungsbacka utmärkt sig som en flitig utnyttjare av solvärme och biobränsle.

Elanvändningen i byggnadssektorn kan reduceras effektivt med hjälp av biobränsle och solvärme. Tekniken finns och konkurrenskraften har förbättrats kraftfullt under senare år. För att nå reella framgångar måste beställarled och de föreskrivande- och installerande aktörerna visa beslutsamhet samtidigt som den politiska viljan synliggörs. Frågan är om den finns?

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan