DEN POLITISKA AMBITIONEN FÖR SOLENERGI MÅSTE HÖJAS!

2012-06-10 13:44

Dialogen med Riksdagspartierna pågår och intensifieras allt mer. Situationen för solenergin, både solel och solvärme, är inne i en avgörande situation med anledning av att finansieringen av nuvarande stödsystem inte är säkrad för 2011 och framåt.

Svensk solenergi har därför lagt stor kraft på att informera de energipolitiska företrädarna om situationen, nu senast med en enkät till riksdagskandidater och genom att medverka under politikerveckan på Almedalen i Visby, 4-10 juli 2010.

I vissa avseende kan en framgång i arbetet konstateras. Viktigast är att kunskapsnivån kring såväl solel som solvärme stärkts betydligt i de politiska leden under senare tid. Detta är naturligtvis helt avgörande för framtida politiska beslut. En ökad kunskap och insikt kring teknik, ekonomi och omvärld vad avser solenergins potential är en förutsättning för långsiktigt, målmedvetna och strategiskt kloka beslut.

I sammanhanget är det mycket glädjande att en överväldigande majoritet av riksdagskandidaterna, 84 procent, ställer sig bakom Svensk Solenergis förslag om ett nationellt planeringsmål för solenergi. Det framgår av vår undersökning bland 277 riksdagskandidater. Riksdagskandidater från både alliansen och den rödgröna oppositionen är mycket positiva till solenergi. 84 procent anser att förslaget om ett nationellt planeringsmål för solenergi på 4 TWh solel och 4 TWh solvärme år 2020 är ett mycket eller ganska bra förslag. Tyvärr är inte de långsiktig politiska ambitionerna lika tydliga i riksdagspartiernas klimat- och energiprogram inför valet.

Tydligast är Miljöpartiet som i sitt klimatprogram skriver att man vill ”pröva ett kompletterande fastprissystem av förnybar el” och partiet vill ”förlänga de befintliga anslagen till solvärme och solel. Totalt satsar vi 100 miljoner kronor årligen 2011 och 2012. Miljöpartiet gör bedömningen att stödet bör öka till 150 miljoner 2013 och 2014”. Vidare skriver partiet att ett system för nettomätning bör införas för den som exempelvis sätter upp solceller på huset.

Allianspartierna å sin sida har en arbetsgrupp som i en promemoria ”anser det viktigt att fortsätta satsa på forskning kring nya förnybara energikällor och stimulera teknikutveckling och introduktion av förnybar energiteknik inom bland annat sol- och vågkraft”. Vidare görs bedömning att ”utvecklingen av såväl solceller som vågkraft i elproduktionen står inför en framtida marknadstillväxt” och att ”möjligheterna att stödja denna utveckling, samt teknikutvecklingen kring Smartgrids, bör utvecklas” och ”tillträdet till elnätet, tillståndsprocessen och villkoren för nätanslutningar är viktiga faktorer för att underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion”. Bland allianspartierna för Centerpartiet den tydligaste och ambitiösaste linjen för solenergin och framlade på senaste Centerstämman att ambitionen var att lägga ett planeringsmål för solenergin motsvarande 10 TWh solel och 10 TWh solvärme till år 2030! .. men något sådant syns inte i valmanifestet …?

Nu räcker inte ovanstående formuleringar. Det är dags att gå ifrån ord till handling Det är viktigt att de insatta energipolitiska riksdagsledamöterna inte låter sig köras över av finansdepartementet. Vilket är en uppenbar risk inför höstens budgetarbete. Sveriges energipolitik bör föras av sakkunniga inom energiområdet och inte av finanspolitiker.

Om oppositionen menar något med sina ambitioner med solenergin och Miljöpartiet ska kunna leva upp till sitt miljö- och energiprogram måste man agera nu. Och det samma gäller självklart Allianspartierna. I valtider råder en viss form av politiskt beslutsvakuum men å andra sidan en större lyhördhet. Nu har våra Riksdagspartier chans att sätta sig in i solenergins potential och utmaningar. Med små medel kan politiken skapa en bransch som inte bara ger en mångfald i vår energiförsörjning, med allt vad det innebär i konkurrens och mindre sårbarhet, utan också satsa på en energibärare som kommer att få en viktig funktion i omsällningen av vår energiförsörjning och kraftfullt minska miljö- och klimatbelastningen.

Nu är det hög tid för en långsiktig och nationell strategi för solenergin innan omvärlden får ett alltför stort försprång. Vårt land har med rätt förutsättningar stor potential att bygga upp företag med omfattande exportmöjligheter och ökad sysselsättning. För detta krävs kortsiktigt att finansieringen av nuvarande stöd för solel och solvärme säkerställs till och med 2015 och i linje med de förslag som Energimyndigheten och Boverket arbetat fram. Det behöver parallellt beslutas om ett långsiktigt fastprissystem för solel och inmatningsregler som gynnar småskalig kraftproduktion. En ryckighet i stödformer stjälper mer än det hjälper. Det är nu Sverige kan ta ett stort steg framåt och verkligen skapa förutsättningar för en bransch med grön tillväxt!

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan