SOLENERGIN BEHÖVER LÅNGSIKTIGHET

2012-06-10 13:47

Solens strålar är gratis och i ett mänskligt perspektiv oändliga. I omvandlingsfasen till el eller värme tas inga resurser i anspråk, vilket gör solenergin miljö- och klimatneutral. Trots dessa unika fördelar utnyttjas solens riktligt flödande energi allt för lite i Sverige.

Med dagens teknik, och som i många avseenden är konkurrenskraftig, skulle ungefär 10 procent av vårt elbehov och upp till 20 procent av värmebehovet kunna nås med solpaneler och solfångare. I jämförelse med många andra länder i Europa utnyttjas solenergin blygsamt i Sverige. Det är dags att ändra på det nu!

Sverige behöver en politisk enighet som skapar förutsättningar att utveckla en stark och växande svensk solenergibransch. För detta behövs förutsägbara och långsiktiga stödsystem tillsammans med forskningsprogram och riktade informations- och utbildningsinsatser. En gemsam politisk syn på möjligheterna vore önskvärd och att det tas fram nationella planeringsmål.

Det handlar inte bara om energiförsörjning och att minska miljö- och klimatpåverkan.

Solvärmeindustrin växer kraftigt i Kina och många EU-länder och är en av de snabbast växande branscherna just nu. Sverige ligger i framkant och har stora förutsättningar att skapa en bransch som kan generera tillväxt och sysselsättning. Som vid alla teknikintroduktioner behövs hela innovationssystemet utvecklas, från utveckling och forskning till leverantörer och tillverkare. Det är också viktigt att tekniken anpassas till den tänkta marknaden och för detta krävs en genomtänkt kommunikationsplan.

Politikerna måste agera nu. Vi har ingen tid att förlora. De internationella företagen är expansiva och söker nya marknader, bland annat i Sverige. Våra svenska företag kan med en stark hemmamarknad ta upp konkurrensen, dels på den svenska marknaden men också internationellt. Potentialen är som sagt enorm!

Det finns många sätt att stimulera tillväxten på. Till exempel skulle installationen av solfångare och solceller kunna uppmuntras vid alla ny- och ombyggnader av fastigheter. Kommunerna skulle kunna ges möjlighet att förorda solvärmebaserad uppvärmning i detaljplaner för nya industri-, bostads- och fritidsområden.

Direkta stöd är också en möjlighet att stimulera ett nytt teknikområde. Regeringens nya investeringsstöd för solel som infördes 1 juli 2009 välkomnas! Företag och privatpersoner kan med detta investeringsstöd få tillbaka upp till 60 procent kostnaderna. Det finns också ett generellt, prestandarelaterat stöd för solvärme. Bidraget ger upp till 7 500 kr i bidrag för villaägare och för andra objekt är bidragsgränsen satt till 3 000 000 kr. Båda stöden är riktade till anläggningsägaren vilket öppnar upp för alla att söka!

För att dessa båda stödformer ska uppnå sina syften måste de ses i ett längre perspektiv och där det viktigaste är att finansieringen säkerställs. I annat fall är risken stor att stöden raserar mer än de bygger upp. Det vilar ett tungt ansvar på politikerna att de stöd som inrättas verkligen når de tänkta målen. I det avseendet är det nödvändigt att ha en nära kontakt och ett bra samarbete med berörda branscher.

Just nu behövs investeringsstöd för solelsapplikationer men för att få riktig fart på investeringarna och framför allt långsiktiga industriella satsningar måste det också utvecklas ’intelligenta elnät’ som ger rimliga förutsättningar att leverera ut överskottsel på nätet. Även om den sparade kWh är mer värd än den producerade måste solelen balanseras mot elnätet. På så vis skapas en välbehövlig mångfald av elproducenter, konkurrens och prispress. Parallellt är det också önskvärt att ett fastprissystem utvecklas som ge den långsiktighet som är en grundförutsättning för en god marknadsutveckling.

För att svenska solvärmeföretag ska våga investera industriellt i teknikutveckling, produktionslinjer och marknadsföring måste långsiktiga spelregler för branschen säkras. I det avseendet är det viktigt att regeringen ställer sig bakom Energimyndighetens och Boverkets förslag om ett femårigt program (2011-2015) och den fördubbling av det befintliga solvärmestödet som föreslagits.

Centerpartiet har manat till en nationell satsning på solenergi. I uttalanden har målet angetts till 20 TWh solenergi i Sverige till år 2030, lika fördelat mellan solel och solvärme. Miljöpartiet talar om 4 TWh solel och 4 TWh solvärme till år 2030. Den här typen av långsiktiga visioner välkomnas och kan bidra till att Sverige når sina klimatmål och behåller positionen som en av världens främsta nationer inom teknikområdena. Dessa ambitionsnivåer kan skapa en hemmamarknad som kan resultera i en ny tillväxtbransch med goda möjligheter till export och samtidigt skapa många nya sysselsättningstillfällen!

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan