Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Eldstad

S:

Frågan kan tyckas enkel men är komplex och komplicerad och därför svår att ge ett generellt svar på. Om du har undertryck i huset eller en kall skorsten kan det ryka in från kaminen i samband att du tänder upp brasan. Har du en köksfläkt som är igång skapas ett undertryck som kan förstärka detta. När det väl uppstått drag i skorstenen har du sannolikt tillräckligt med luft för förbränningen och behöver inte av den anledningen ta någon tilluft utifrån. Det finns regelverk (Boverkets Byggregler) som anger bestämmelser för krav på tilluft för olika bränsleutrustningar och var dessa är placerade och som ställs mot det funktionskrav som ska uppnås. Detta är det första som bör kontrolleras. Den som bäst känner till förutsättningarna är Skorstensfejarmästaren och som ocksåföljer upp kommunens ansvar som tillsynsmyndighet (och som även besiktigar installationer).  Det är viktigt att följa de bestämmelser som gäller (avseende krav på tilluft, beaktande av brandceller etc.). Min rekommendationär att du kontrollerar detta med skorstensfejarmästaren före du installerar och sedan självklart låter göra en besiktning för att få ett godkännande av installationen.  

S:

Att klä in en befintlig järnkamin med täljstenar kan vara riskfyllt då kaminen helt enkelt inte är konstruerad för de temperaturer som då kan uppstå. Troligtvis ökar det inte effekten eller luftcirkulationen. Det som möjligen händer är att täljstenarna gör att värmeavgivningen blir något jämnare. Genom att installera fläktar, antingen en takfläkt eller fläktar och öppningar mellan rummen, sprids värmen mycket effektivare i huset. Du kan höra med kommunens Energi- och klimatrådgivare eller skorstensfejarmästaren om de har tips på entreprenörer som kan hjälpa dig med detta. Normalt är det kaminföretag som gör den här typen av arbeten.

S:

Svårt att säga utan att se förutsättningarna på plats. Eftersom Skorstensfejarmästaren ska besiktiga och godkänna din installation är det nog lika bra att du tillkallar personen i fråga för rådgivning, i förebyggande syfte. Normalt används ett anslutningsrör som ansluts på kaminen och som förs upp en bit i skorstenen. Är kaminen helt öppen upptill måste antagligen en anslutningsplåt av något slag användas eller att den muras fast mot den öppna spisen. Har inte leverantören lämnat några rekommendationer?

S:

Generellt ska alla nya eldstäder föranledas av en bygganmälan och besiktigas av en skorstensfejarmästare. Eftersom eldstaden förändras måste det säkerställas att detta gjorts enligt de föreskrifter som gäller. Allt för din säkerhet och även för att försäkringar ska gälla. Praxis är att kommunen har egen beslutanderätt över förfarande och kostnader i samband med detta.

S:

Spontant låter det som att du ska kika på någon form av pelleteldning. Finns det pannrum med utrymme för ett mindre pelletförråd och en murstock i närheten av den befintliga pannan skulle jag definitivt kika på pelleteldning. Det finns två varianter att välja mellan. Dels en pelletkamin som enbart värmer upp rumsluften. Dels finns detvattenmantlade pelletkaminer och en sådan skulle kunna anslutas till och kombineras med den vattenburna pannan du har. Vill du ha en bekväm anläggning kan den vattenmantlade pelletpanna enkelt kombineras med solvärme och då halverar du eldningssäsongen på ett fiffigt sätt. Mer om den här tekniken finns att läsa på www.hundraprocent.info

S:

Hej och tack för frågan! Jag tycker nog ni ska hålla fast vid det vattenburna systemet och investera i nya, bra radiatorer med fullvärdiga termostater. Det låter dessutom lite märkligt att det inte skulle kunna gå att montera termostater på radiatorerna. Mitt råd är att ni undersöker det ytterligare, det borde gå. Har ni en öppen planlösning hade jag tittat lite extra på en vattenmantlad pelletskamin. Pelletskaminen i sig själv kan värma en stor del av huset. En del av värmeomvandlingen kan också föras över till en ackumulatortank varifrån radiatorerna kan hämta sin värme distribution till de rum som kaminen inte når. I ackumulatortanken placeras också värmeslingor för varmvattenberedning. Har ni sedan lust går det enkelt att ansluta solvärme till ackumulatortanken vilket gör att eldningssäsongen i det närmaste kan halveras.

S:

Normalt räcker det att placera en tilluftventil intill kaminen men det är inte säkert att der räcker. Det viktigaste är att luftintaget placeras i samma rum som kaminen. Syftet är att få in tillräckligt med luftmängd i rummet. Speciellt viktigt är detta vid uppstarten av eldandet, då braskaminen kräver störst luftmängd samtidigt som skorstenen är kall och därmed har dåligt drag. När väl murstocken blivit varm förbättras draget och problemet med att det ryker in försvinner. Köks- och ventilationsfläkten skapar ett undertryck i huset vilket påverkar draget i skorstenen, speciellt när den är kall. För att motverka dragproblemet kan fläkten varvas ner (eller helst stängas av) när du startar upp braskaminen. Förmodligen räcker inte detta och därför bör du montera in en ventil som släpper in mer luft till kaminen. Ett bra tips är att höra med skrotstensfejarmästaren som kan tala om exakt var du bäst placerar luftventilen eller om det finns annat du kan göra för att förbättra draget i skorstenen och/eller minska undertrycket i huset.

S:

Hej! Har du en ackumulatortank som distribuerar värme och varmvatten ska du ha en pelletspanna som värmer ackumulatorvolymen. Pannan behöver inte ha någon stor vattenvolym utan ska överföra all sin värmeomvandling till ackumulatortanken. På så vis får du en bra funktion mellan solvärmen och pelletseldningen. Du kan mycket väl använda den brännare du har idag. Kontrollera bara noga så att den är anpassad för den panna du väljer och att den justeras in för att passa den nya pannan ! Jag kan inte lyfta fram några speciella fabrikat utan råder dig att kika runt bland leverantörerna t ex via http://www.pellsam.se/ eller http://www.hundraprocent.info/. Ett bra tips är att kontakta kommunens Klimat- och energirådgivare, de brukar ha bra kläm på duktiga installatörer. Jag kan också varmt rekommendera att du besöker ett antal referensobjekt innan du slutgiltigt bestämmer för vilken panna du väljer.

S:

Om du har radon i huset tycker jag definitivt att du ska fortsätta med pelletseldningen som ser till att du får en viss naturlig ventilation av huset. Trots detta måste huset ha ett fungerande ventilationssystem, vilket måste gå att få via frånluftsvärmepumpen. I annat fall måste det säkerställas på annat sätt, Pellets är prisvärt samtidigt som det är ett inhemskt bränsle med liten miljö- och klimatpåverkan. Ett sätt att minska eldningstiden är att du investerar i solvärme. Solfångare kan i princip klara allt värme- och varmvattenbehov under halva året. Det begränsar därmed eldningssäsongen ganska rejält. För att bibehålla ventilationen och luftomsättningen i huset måste det finnas en fläkt som är i drift hela året. Sannolikt sitter det en fläkt i frånluftsvärmepumpen och du bör undersöka så att den fungerar som det är tänkt. Eventuellt behöver du komplettera med en frånluftsfläkt om pelletseldningen upphör under somamrhalvåret. Du kan också investera i en bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump men det känns som lite tårta på tårta om du ska ha kvar pelletseldningen. Det mest naturliga verkar vara att du ser över frånluftsvärmepumpen och att den verkligen skapar den luftomsättning som krävs i ett radonhus. Med solvärme som komplement halverar du eldningssäsongen vilket är i linje med dina önskemål.

S:

Hej! Värmen sprids med luften och det krävs stora mängde luft för att flytta värme från ett rum till ett annat. Det blir av det skälet svårt att värma hela huset från köket där vedspisen står. Enklast brukar vara att göra små ventiler mellan de olika rummen, men det är inte säkert att du får tillräcklig ”rotation” på luften. En annan variant är att sätta en takfläkt som pressar ner värmen så att den kan leta sig vidare i huset genom dörröppningarna, vilket då självklart kräver att dörrarna står öppna. Allra bäst funktion få du om man tillför luft från de kalla rummen till det varma, i ditt fall köket. Det här är lite mer komplicerat och utrymmeskrävande för kanaler och fläktar och kan kosta en hel del pengar. Ett ventilationsföretag borde på plats kunna ge råd för vilken lösning som passar bäst utifrån dina förutsättningar men det är förmodligen inget som man arbetar dagligen med… Lycka till med den nya smalspisen!

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan