Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Eldstad

S:

Att installera en bergvärmepump och dessutom dra ett vattenburet värmesystem medför stora investeringskostnader. Det förefaller som om din nuvarande värmeförbrukning ligger i underkant för att motivera investeringen. Mest lönsamt är sannolikt att öka eldningen i befintliga eldstäder och om möjligt, speciellt om planlösning är gynnsam, utöka antalet eldstäder. Varför inte installera en pelletskamin? Eftersom det finns källare kan man sannolikt isolera golven underifrån. Undersök med en isoleringsfirma kostanden för detta. I och med att du har källare kan det vara billigare att välja vattenburna radiatorer istället för golvvärme. Golvvärmen ställer höga krav på isoleringen. Undersök noga om golvbjälklaget är tillräckligt isolerat och om inte vad det kostar att åtgärda för att tillgodose de isoleringskrav som golvvärmesystemet kräver. Detta bör göras före man funderar på/installerar golvvärmen. Som sagt…er nuvarande värmeförbrukning gör värmepumpsinvesteringen ganska osäker, speciellt med hänsyn till osäkerheten kring framtida elpriser. Lars Andrén

S:

Frågan är generell och egentligen omöjlig att svara på utan att få tillgång till lite mer information och hur ni värderar ett värmesystem. Förutom den tekniska och ekonomiska aspekten måste man värdera miljön i sitt val, hur mycket eget arbete man är beredda att lägga och hur man tror att energipriserna utvecklas etc. När man väljer värmesystem är det väsentligt att utgår ifrån hur omfattande energianvändningen är. Ju större energimängd som erfordras för uppvärmning och tappvarmvatten desto större anledning att göra något. Kombipannan i sig har förmodligen ingen optimal verkningsgrad. Som vedpanna fungerar pannan troligtvis sämst och jag vill bestämt råda att ni installerar en ackumulatortank om ni avser elda med ved. En ackumulatortank minskar värmeförlusterna, gör det möjligt att elda mer riktigt och dessutom kan ni installera solfångare för att slippa elda under sommarhalvåret då verkningsgraden från pannan verkligen är låg. Som oljepannan kan man utgå ifrån att verkningsgraden är betydligt bättre. Under sommaren sjunker dock verkningsgraden så även i oljefallet skulle man kunna installera en ackumulatortank för att utnyttja solfångare under sommarhalvåret. En enkel och ganska lönsam investering är att köpa en pelletbrännare som ansluts till pannan. En pelletsbrännare kostar ca 20.000:-, vilket ganska snart betalar sig. Kostnader för ett lager/pelletsförråd tillkommer men det kan man i vissa fall bygga själv eller välja en enkel och billig variant. Pelletsen kostar ungefär hälften mot vad oljan och elen ligger på idag. Ni får lite merarbete men betydligt lägre driftkostnad och dessutom gör ni en stor insats för miljön! Mina råd får ni dock se som övergripande och generella. Utan att få kompletterande information är det svårt att ge något konkret råd. Har ni låga värmekostnader kanske ni inte ska göra något alls. Här ni däremot höga värmekostnader kan en värmepump vara att rekommendera. Utbudet är stort och valmöjligheterna många, ta hjälp av lokala leverantörer/installatörer eller kontakta kommunens energirådgivare för mer konkreta tips! Lars Andrén

S:

Hej! Då jag inte vet vilken typ av braskassett din fråga avser och hur planlösningen ser ut för huset är det svårt att kunna ge ett bra svar. Normalt brukar insatser i öppna spisar ge en markant skillnad i värmetillförsel i jämförelse med att elda i en öppen spis utan insats. Man ska tänka på att draget (luftomsättningen) vid eldningen är väldigt stor och innebär att en del av värmen dras med genom skorstenen. Anledningen till att du inte får en större temperaturstegring beror troligtvis på att värmen sprider sig till andra delar av huset. Har du öppen planlösning kan en stor andel av värmen sprida sig, t ex till övervåningen, vilket är en stor fördel genom att värmen kommer till del i en större del av huset. Nästa gång sotaren är på besök tycker jag du ska rådfråga honom om funktionen. Naturligtvis borde även leverantören kunna ge svar kring funktion och värmeavgivning. Lars Andrén

S:

Jag är av den uppfattningen att man aldrig ska göra sig av med utrustning som fungerar. Visserligen kan man inte avgöra hur länge den gamla pannan håller, den kan faktiskt gå sönder i samma sekund som jag skriver dessa rader. Vanligt är att man behåller den gamla pannan och ansluter pelletsbrännaren till denna. Skulle ett haveri uppkomma kan man antingen köpa en begagnad panna eller satsa på en ny. Nackdelen med att använda den gamla pannan är i första hand att man aldrig vet när den havererar och att man sannolikt har en sämre verkningsgrad i en äldre utrustning än en ny. Nyttan av den befintliga tanken kan man först avgöra när man vet hur den ser ut och i vilket skick den är. För att den ska tillföra något i systemet bör den vara utrustad med shuntgrupp för uppvärmningen och växlare/varmvattenblandare för tappvarmvattnet. På så vis skapas en viss beredskap i systemet samtidigt som det blir möjligt att komplettera andra värmeproducenter i framtiden, t ex solfångare! Sannolikt går det bra att använda den befintliga pannan för anslutning av palletsbränanre men man kan se det ur många aspekter… Byter man all utrustning vid en och samma tidpunkt spar man bekymmer men får en högre investeringssumma. Väljer man att byta i etapper delar man upp investeringssumman (och bekymren) under en längre tidsperiod.
Lycka till med pelletseldningen!
Lars Andrén

S:

Hej och tack för din biobränsle fråga! Jag tror knappast du får ner kostnaden genom att gå från bricketteldning till pellets. Till att börja med få du en kapitalkostnad för pelletspannan (alt. ombyggnad av befintlig panna), lager och distribution som ska räknas med i kalkylen. Briketter som bränsle brukar dessutom vara billigare än pellets vilket gör att även bränslekostnaden är lägre som du har det idag. Om det inte finns en automatiserad shuntvärmereglerutrustning bör en sådan installera vilket borde sänka bränslebehovet ganska rejält. Vad du däremot vinner med att gå över till pellets är att eldningen blir mycket mer bekväm, det vill säga din egen arbetsinsats blir långt mycket mindre än som du har det idag. Utan att veta vilken eldningsutrustning du har idag kan jag förmoda att verkningsgraden blir högre i en pelletseldad utrustning än den befintliga pannan. Men detta är enbart en gissning då jag inte vet vilken utrustning som nyttjas idag. Vissa vedpannor kan konverteras till pelletspannor direkt men det ska man överlåta till en fackman som på plats kan se den möjligheten.! Rådgör med en rörinstallatör på orten eller kommunens energirådgivare för att få grepp om vad som är det mest gynnsamma i just ditt fall! Värmande hälsningar! Lars Andrén

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan